FORSA Östergötland

Välkommen att delta vid våra aktiviteter! Information kommer på denna sida, på vår Facebooksida samt via mail (till våra medlemmar). Läs mer om hur du blir medlem: http://www.forsa.nu/Bli-medlem.aspx

Kommande aktiviteter, FORSA Östergötland:

FORSA nationella symposium 12-13 mars 2019:

Tema:

Social förändring - (o)ilka villkor. 


Årsmöte 2019. 27 feb, kl 17:30, Kåkenhus Norrköping. Läs mer: 
http://www.forsa.nu/Oestergoetland/Nyheter/FORSA-Oe-aarsmoete-kl-1730-27-februari-2019.aspx

Tidigare aktiviteter, FORSA Östergötland:

1 jan: FORSA´s 15 års jubileum:


19 januari: FORSA Lunch med David Ekholm "Idrott som en lösning på sociala problem: ansvarstagande medborgare och gemenskaper" FORSA Lunch 19 januari

Årsmöte och diskussionskväll med: Margareta Hydén ”Socialt arbete 2.0”
15 februari 2017: årsmöte

2 nov: FORSA@Broadway:Testmiljö Norrköping - äldre och välfärdsteknik 

läs mer: 
29 februari 2016: Alla nuvarande och blivande medlemmar i FORSA Östergötland inbjuds till föreningens årsmöte! Inför årsmötet kommer vi ha öppet samtal om de diskussioner som nu förs kring en översyn av Socialtjänstlagen. Medarrangör Akademikerförbundet SSR (förbundsnivå).

SSR bjuder på mat i samband med årsmötet. 
http://www.forsa.nu/Oestergoetland/Nyheter/Aarsmoete-29-februari-kl-17-Groena-Rummet-Kaakenhus.aspx

Tid och plats: kl 17:00- ca 19:00. Gröna rummet Kåkenhus Campus Norrköping. 
Varmt välkommen!

Obs! Vi har inför årsmötet 2016 försökt kalla alla medlemmar till årsmötet via e-post. Men eftersom många spamfilter hindrar mail och pga att många e-postadresser inte är uppdaterade är det få som nås av kallelsen via e-post. Därför kommer kallelsen till årsmöten framöver endast ske via vår hemsida. Länk till kallelsen: http://www.forsa.nu/Oestergoetland/Nyheter/Aarsmoete-29-februari-kl-17-Groena-Rummet-Kaakenhus.aspx

9 februari 2016: Från Lesbos strand till Sverige - Om flyktingars resa, ungas upplevelser av det nya livet i Sverige, vad samhället gör idag och hur vi kan blicka framåt.

15 september, 2015: FORSA @ Broadway: Socialtjänstens uppgång och fall - om det sociala arbetets förändring under 1900-talet till idag - Martin Börjeson: http://www.forsa.nu/Oestergoetland/Nyheter/FORSA--Broadway-Socialtjaenstens-uppgaang-och-fall---om-det-sociala-arbetets-foeraend.aspx

23-24 mars 2015: Det globala i det lokala, FORSA nationellt symposium, 23-24 mars, 2015, Norrköping: http://www.forsa.nu/verksamhet/symposium2015.aspx
(FORSA Östergötland var huvudarrangör) FORSA Östergötland vill tacka alla som deltog vid det nationella symposiet 23-24 mars 2015 i Norrköping! Det var verkligen givande dagar med intressanta presentationer, möten och samtal!  Läs mer om symposiet här: http://www.forsa.nu/verksamhet/symposium2015.aspx

På symposiets hemsida hittar du bl a konferensboken.


Vidvinkel: Tema Vanvård:  Vidvinkel Tema Vanvård

FORSA Lunch: Joy Torgé "Ageing and caring as couples with disabilities" maj 2014. 

FORSA Östergötland och FORSA Riks arrangerade mini-symposium den 24 mars 2014, i Norrköping

Den 26 februari 2014 hade FORSA Östergötlands årsmöte med tillhörande workshop om frivilligt socialt arbete. Läs mer http://www.forsa.nu/Oestergoetland/Nyheter/Aarsmoete-26-februari-2014-Norrkoeping.aspx  

Den 7 november samarbetade FORSA Östergötland med Asylgruppen och avdelningen för Socialt arbete kring ett halvdagsseminarium om papperslösas möjligheter att söka ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Läs mer: http://www.forsa.nu/Pages/ShowEventSpecific.aspx?pageId=82&eventId=15&currPageId=42&currStat=1list_22013-08-13_3_40

Den 10 september firade FORSA Östergötland 10 år! Detta firades med en unik heldag med fokus på äldreomsorg!  Läs mer här: http://www.forsa.nu/Pages/ShowEventSpecific.aspx?pageId=82&eventId=16&currPageId=42&currStat=1list_22013-08-13_3_40

Tidigare aktiviteter, FORSA riks:

Den 8-10 oktober ägde 2014 års Nordiska FORSA Symposium rum i Malmö. Läs mer: http://nordicforsa2014.nu/


Om FORSA Östergötland

Föreningen bildades i början av år 2002 och vi är just nu ca 90 medlemmar. Vårt mål är att vara en mötesplats för alla som studerar, forskar eller arbetar inom det sociala området. FORSA Östergötland skulle gärna vilja se dig som medlem som bor och arbetar i Östergötland. Därför hoppas vi att du vill delta i vår verksamhet.

Under hösten 2003 stod vi som arrangör för FORSAs nordiska symposium som genomförs vartannat år i något av de nordiska länderna. Vid slutet av mars 2011 stod FORSA Östergötland tillsammans med FORSA Riks som värdar för FORSA:s nationella symposium. Snart kommer en arkivsida att vara tillgänglig med diverse material från symposiet. 

Den 1 oktober 2012 ordnade FORSA Östergötland en temadag under rubriken "Socialtjänst för barnets bästa?". Mer information om temadagen: Temadag

Bli medlem i FORSA! 

 

Som medlem i FORSA får du inbjudan till lokala, nationella och internationella evenemang som rör frågor om det sociala arbetets forskning och praktik. Du får dessutom den erkända tidskriften Socialvetenskaplig tidskrift hemskickad 4 gånger per år. Som medlem i FORSA får du även rabatt på den nystartade Nordiska tidskriften: 

http://www.tandfonline.com/toc/rnsw20/current 

 


Klicka på länken för mer information om hur du blir medlem: 

http://www.forsa.nu/Bli-medlem.aspx

FORSA Östergötland finns även på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Forsa-%C3%96sterg%C3%B6tland/114783805311288?fref=ts

 

 

Hälsningar

Styrelsen FORSA Östergötland 

 

  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2018
Ordförande
Axel Ågren,  
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg,
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter

Karin Oswaldsson Cromdal, 
Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, 
Norrköpings kommun och Linköpings universitet

Marjam Sultanova
Norrköpings kommun

Cecilia Dahlqvist, Linköpings kommun.

Britt-Marie Jutvik, 
Norrköpings kommun

Charlotta Hedh, Norrköpings kommun

Thomas Yagoub, student
Linköpings universitet

Johan Gardeman, student Linköpings universitet och Norrköpings kommun. 

Nella Sarawaran, student Linköpings universitet

  
  
Stadgar

STADGAR

§1 Föreningens namn och ställning
FORSA Östergötland är en religiöst och partipolitiskt obunden sammanslutning. FORSA
Östergötland är anslutet till Förbundet för forskning i socialt arbete, FORSA.

§2 Föreningens målsättning
Föreningen har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik inom sitt verksamhetsområde genom att
- Främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
- Verka för utbyte på likvärdiga villkor
- Stimulera till internationellt samarbete

§3 Medlemskap
Medlem i föreningen kan den person bli som delar föreningens och förbundets målsättning.

§4 Medlemsavgift
Medlem ska inbetala den medlemsavgift som årligen fastställs av riksförbundet.

§ 5 Rösträtt
Vid årsmötet (såväl ordinarie som extra årsmöte) har varje medlem en röst. Rösträtten är
personlig och kan inte utövas genom ombud.

§6 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och hålls senast i mars månad, dock minst två veckor före riksförbundets årsmöte. Kallelse utfärdas av föreningens styrelse och meddelas på hemsidan www.forsa.nu eller via utskick till samtliga medlemmar senast en månad före
tidpunkten för mötet.

§7 Motioner
Medlem kan avge skriftlig motion till årsmötet. Motionen ska inkomma till lokalföreningens styrelse minst två veckor före årsmötet.

§8 Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Propositioner och motioner
10. Val
a) ordförande
b) kassör
c) minst en ledamot
d) eventuellt val av suppleanter
e) minst en revisor
f) minst en valberedare
11. Nomineringar till FORSA:s förbundsstyrelse
12. Mötets avslutande

Normalt sett väljs samtliga personer för två år. Beslut fattas med enkel majoritet. Val ska ske slutet om någon så begär. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§9 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn/revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begärans ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§10 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, kassör och minst ytterligare en ledamot. Årsmötet kan också välja suppleanter. Styrelsen utser inom sig de förtroendeposter som de anser behövs.

Styrelsen ansvarar för ledningen av föreningens verksamhet och är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ska verkställa åsmötets beslut, besluta i ärenden som inte beslutas av årsmötet samt ansvara för föreningens ekonomi.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller den mening som mötesordföranden besitter.

§11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller kassör var för sig.

§12 Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som styrelsen.

§13 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnar föreningen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

§14 Föreningens upplösning
Frågan om föreningens upplösning ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till årsmötet. Beslut om upplösning kräver minst två tredjedelar av mötets röster vid två på varandra följande årsmöten.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar och övriga handlingar överföras till
riksförbundet.